HELBURUAK

Enplegurako prestakuntza lan-merkatuan sartzen edo langileen enplegagarritasuna hobetzen modu erabakigarrian laguntzen duen tresnetako bat da. Testuinguru horretan, prestakuntza-ekintzen bidez, aukera ematen zaie Euskal Autonomia Erkidegoko langabeei prestakuntza-eskaintza zabala izan dezaten, enplegagarritasuna hobetzen modu eraginkorrean laguntzeko, langabeek egindako prestakuntza egiaztagarria izan dadin eta eskuratutako gaitasunak Lehiaren Erregistroan erregistra daitezen.

bete beharreko baldintzak

 • 1. mailako ZPetarako: gaztelaniazko irakurketa-idazketaren oinarrizko ezagutza.
 • 2. mailako ZPetarako: DBHko titulua edo behar bezala homologatutako titulua izatea, familia eta arlo profesional bereko 2. mailako ZP bat edo 1. mailako bat izatea.
 • 3. mailako ZPetarako: Batxilergoko titulua edo horren baliokidea izatea lan- edo ikasketa-ondorioetarako, eta lanbide-arlo eta -arlo bereko 3. mailako ZP bat edo 2. mailako beste bat izatea.

jarraipena eta ebaluazioa

 • Zentroak egunero kontrolatuko du eta Lanbideren aplikaziora igoko du bertaratze-sinadurak dituen orria.
 • ZPetan, sinaduren kontrola prestakuntza-moduluen arabera bereiziko da.
 • Prestakuntza-ekintzaren iraupenaren % 25eko ez-bertaratze metatua parte-hartzaileak baztertzeko arrazoia izango da.
 • Ikasle batek formazio ekintzara joateari uzten badio edo ez-bertaratzearen % 25 gainditu badu, arrazoia edozein dela ere (justifikatua ala ez), ikastetxeak Lanbideri jakinaraziko dio eta ofizioz baja emango zaio.
 • Prestakuntza-modulu baten amaierako ebaluazio-probara aurkeztu ahal izateko, parte-hartzaileek modulu horretako ordu guztien % 75era joan beharko dute.

bertan-behera uztea

 • Ikasleek ezingo dute ikastaro batean baja eman beste prestakuntza-ekintza bat hasteko.
 • Ezin izango dute Lanbide zerbitzu berri bat eskatu egiten ari dena amaitu arte.

lan-zentroetako praktikak

 • Parte-hartzaileek, prestakuntza-ekintza amaitu ondoren eta modulu guztiak ebaluazio positiboarekin gaindituta, Lantokiko prestakuntza praktikoaren modulua egin ahal izango dute.
 • Ezarritako gutxienekoaren eta 200 orduren arteko iraupena izango du, prestakuntza-ekintza amaitu eta 4 hilabeteko epean.
 • Ikastetxeak lantokiko prestakuntza praktikoko moduluaren tutore bat izendatuko du. Tutore hori arduratuko da enpresarekin prestakuntza-programa adosteaz eta enpresak izendatutako tutorearekin batera ikasleen jarraipena eta ebaluazioa egiteaz. Horretarako, prestakuntza-programak ebaluazio-irizpideak jasoko ditu, neurgarriak eta kuantifikagarriak.
 • Praktikak aurrez aurre eta Euskal Autonomia Erkidegoko lantokietan egingo dira beti.
 • Eguneko iraupena ez da inola ere 8 urtetik gorakoa izango.
 • ELE - Elektrizitatea eta Elektronika
 • TMV - Ibilgailuen Mantenua
 • IMA - Instalazioa eta Mantentze Lanak
 • Gazteak 16-25
Izena:

ELES0208 (N1) – Eraikinetako instalazio elektroteknikoak eta telekomunikazioak muntatzeko laguntzaileak. (380 ordu)

Maila: 1
 
Iraupena:

380 ordu

LANBIDE ARLOA / Lanbide Arloa

ELEKTRIZITATEA ETA ELEKTRONIKA / Telekomunikazio-Instalazioak.

KONPETENTZIA OROKORRA

Eragiketa osagarriak egitea, nagusiaren jarraibideei jarraituz, erabilera eta instalazio desberdinetarako eraikinetako instalazio elektroteknikoak eta telekomunikaziokoak muntatzeko eta mantentzeko lanetan, kasu bakoitzean eskatzen diren teknikak eta prozedurak aplikatuz, kalitate-irizpideak lortuz, segurtasun-baldintzetan eta indarreko araudia betez.

KONPETENTZIA ZEHATZA

MF0816_1 Eraikinetako behe-tentsioko instalazio elektrikoak eta domotikoak muntatzeko eragiketak. (150 ordu)

MF0817_1 Telekomunikazio-instalazioak muntatzeko eragiketak. (180 ordu)

MP0118 Eraikinetako instalazio elektroteknikoak eta telekomunikaziokoak muntatzeko eragiketa osagarrietako lanez kanpoko praktika profesionalak (80 ordu)

LANBIDE-INGURUNEA

Profesional hori sektore elektrikoan dago, muntaketa eta mantentze-lanen azpisektorean, honako jarduera ekonomiko-produktibo hauetan:

Instalazio elektroteknikoak eta telekomunikaziokoak muntatzea eta mantentzea etxebizitza-eraikinetan, edo instalazio elektroteknikoak eta telekomunikaziokoak bulego-eraikinetan, edo telekomunikaziokoak merkataritza-eraikinetan, edo instalazio elektroteknikoak eta telekomunikaziokoak eraikin industrial.

Honako hauek dira okupazio eta lanpostu garrantzitsuenak;

 • Komunikazio-ekipoen eta sistemen instalatzailearen laguntzailea.
 • Telefono-instalazioen instalatzaile konpontzailearen laguntzailea.
 • Ekipo telefoniko eta telegrafikoen instalatzailearen eta konpontzailearen laguntzailea.
 • Antena hartzaileen/telebista sateliteen muntatzailearen laguntzailea.
 • Behe-tentsioko instalazio elektrikoetako langilea.
 • Energia elektrikoa ekoizteko eta banatzeko industria peoia.
Izena:

ELESQ0111 (N1) – Ekipo elektrikoen eta elektronikoen muntaketako eta mantentze-lanetako laguntzaileak. (400 ordu)

Maila: 1
 
Iraupena:

400 ordu

LANBIDE-ARLOA / Lanbide-Arloa

ELEKTRIZITATEA ETA ELEKTRONIKA / Ekipo Elektronikoak.

KONPETENTZIA OROKORRA

Eragiketa osagarriak egitea, nagusiaren jarraibideei jarraituz, erabilera eta instalazio desberdinetarako eraikinetako instalazio elektroteknikoak eta telekomunikaziokoak muntatzeko eta mantentzeko lanetan, kasu bakoitzean eskatzen diren teknikak eta prozedurak aplikatuz, kalitate-irizpideak lortuz, segurtasun-baldintzetan eta indarreko araudia betez.

KONPETENTZIA ZEHATZA

MF1559_1 Mihiztatze-eragiketak tresneria elektriko eta elektronikoak muntatzean. (110 ordu)

MF1560_1 Konexio-eragiketak ekipo elektrikoak eta elektronikoak muntatzean. (110 ordu)

MF1561_1 Tresneria elektriko eta elektronikoak mantentzeko eragiketa osagarriak.(150 ordu)

MP0417 Ekipo elektrikoak eta elektronikoak muntatzeko eta mantentzeko eragiketa osagarrietako lanez kanpoko praktika profesionalen modulua.(30 ordu)

LANBIDE-INGURUNEA

Profesional hori honako jarduera ekonomiko hauetan kokatzen da: produktu informatikoen, elektronikoen eta optikoen fabrikazioa. Material eta ekipo elektrikoen fabrikazioa. Ekipo elektrikoak konpontzea. Ekipo elektronikoak eta optikoak konpontzea.

Hauek dira okupazio eta lanpostu garrantzitsuak:

 • Ekipo elektrikoak eta elektronikoak mihiztatzeko langilea.
 • Osagaien muntatzailea zirkuitu inprimatuko plaketan.
 • Ekipo elektriko eta elektronikoen mantentze-lanetako laguntzailea.
 • Plaken eta ekipo elektriko eta elktronikoen probatzailea/doitzailea.
Izena:

ELEM0311 (N2) – Automatizazio industrialeko sistemak muntatzea eta mantentzea. (550 ordu)

Maila: 2
 
Iraupena:

550 ordu

LANBIDE-ARLOA / Lanbide-Arloa

ELEKTRIZITATEA ETA ELEKTRONIKA / Makina Elektromekanikoak. Electromecánicas.

KONPETENTZIA OROKORRA

Instalazio industrialetan erregulazio- eta kontrol-sistemak muntatzea eta mantentzea, kasu bakoitzean eskatzen diren teknikak eta prozedurak aplikatuz, kalitate-irizpideak lortuz eta enpresaren ingurumen-arloko eta lan-arriskuen prebentzioko planak eta indarreko araudia betez.

 

KONPETENTZIA ZEHATZAK

MF1978_2 Automatizazio industrialeko sistemak muntatzea. (210 ordu)

MF1979_2 Automatizazio industrialeko sistemak mantentzea. (210 ordu)

MP0463  Automatizazio industrialeko sistemak muntatzeko eta mantentzeko lanez kanpoko praktika profesionalen modulua.(120 ordu)

LANBIDE-INGURUNEA

Industria-prozesu automatizatuek parte hartzen duten jarduera ekonomiko eta produktibo guztietan dago.

Hauek dira okupazio eta lanpostu garrantzitsuenak:

 • Industria-instalatzaile argiketaria.
 • Kontrol-neurketa eta doitasun ekipoak mantentzeko eta konpontzeko argiketaria.
Izena:

ELEE0109 (N2) – Behe-tentsioko instalazio elektrikoak muntatzea eta mantentzea. (920 ordu)

Maila: 2
 
Iraupena:

920 ordu

LANBIDE-ARLOA / Lanbide-Arloa

ELEKTRIZITATEA ETA ELEKTRONIKA / Instalazio elektrikoak.

KONPETENTZIA OROKORRA

Behe-tentsioko instalazio elektrikoak muntatzea, mantentzea eta konpontzea, behe-tentsioko instalazio elektroteknikoak barne, eskatutako kalitate-irizpideak eta -prozedurak aplikatuta, segurtasun-baldintzetan eta indarreko araudia betez.

KONPETENTZIA ZEHATZA

MF0820_2 Instalazio elektrikoak etxebizitza-eraikinetan. (170 ordu)

MF0821_2 Instalazio elektrikoak bulego-, saltoki- eta industria-eraikinetan. (230 ordu)

MF0822_2 Instalazio elektriko automatizatuak eta automatismo-instalazioak. (240 ordu)

MF0823_2 Behe-tentsioko aireko sare elektrikoak muntatzea eta mantentzea.. (120 ordu)

MF0824_2 Instalazio elektriko automatizatuak eta automatismo-instalazioak. (110 ordu)

MF0825_2 Makina elektrikoak muntatzea eta mantentzea. (180 ordu)

MF0183_2 Behe-tentsioko instalazio elektrikoak muntatzeko eta mantentzeko lanez kanpoko praktika profesionalak. (80 ordu)

LANBIDE-INGURUNEA

Elektrizitateko behe-tentsioko muntaia eta mantenuaren eremuetan hartzen duten jarduera ekonomiko eta produktibo guztietan dago.

Hauek dira okupazio eta lanpostu garrantzitsuenak:

 • BT instalazioak etxebizitza-eraikinetan.
 • BT instalazioak bulego-eraikinetan.
 • BT instalazioak merkataritza-eraikinetan.
 • BT instalazioak industria espezifiko bateko eraikinetan.
 • BT instalazioak industria-kontzentrazio baterako eraikinetan.
Izena:

TMVG0109 (N1) – Ibilgailuen elektromekanikako mantentze-lanetako laguntzaileak.

Maila: 1
 
Iraupena:

310 ordu

LANBIDE-ARLOA / Lanbide-Arloa

IBILGAILUEN GARRAIOA ETA MANTENTZE-LANAK / Ibilgailuen elektromekanika.

KONPETENTZIA OROKORRA

Elektromekanikaren arloan mantentze-lan osagarriak egitea, zehaztapen teknikoak betez, segurtasun-baldintzetan eta goi-mailako teknikari batek gainbegiratuta.

LANBIDE-INGURUNEA

Profesional hori industriaren sektorean, automobilgintzaren azpisektorean eta, zehazki, jarduera ekonomiko eta produktibo hauetan kokatzen da: makineria eta ekipo mekanikoa eraikitzeko industria, makineria eta bestelako nekazaritzako materiala konpontzeko azpiaktibitatea; ibilgailu motordunen, motozikleten eta ziklomotorren salmenta, mantentze eta konponketa; garraioko beste material baten fabrikazioa, itsasontziak eraikitzeko eta konpontzeko azpiaktibitatea; lehorreko garraioa, tren bidez garraiatzeko azpiaktibitatea.

Hauek dira okupazio eta lanpostu garrantzitsuenak:

 • Ibilgailuen elektromekanikaren arloko laguntzailea.
 • Ordezko piezen biltegiko laguntzailea.
 • Mekanika azkarreko tailerreko langilea.
Izena:

TMVL0109 (N1) – Ibilgailuen karrozeriako mantentze-lanetako laguntzailea.

Maila: 1
 
Iraupena:

310 ordu

LANBIDE-ARLOA / Lanbide-Arloa

IBILGAILUEN GARRAIOA ETA MANTENTZE LANAK / Ibilgailuen Karrozeria.

KONPTENTZIA OROKORRA

Konpetentzia orokorra karrozeria-arloko mantentze-lan osagarriak egitea, zehaztapen teknikoak betez, segurtasun-baldintzetan eta goi-mailako teknikari batek gainbegiratuta.

LANBIDE-INGURUNEA

Profesional hori industriaren sektorean, automobilgintzaren azpisektorean eta, zehazki, honako jarduera ekonomiko-produktibo hauetan dago kokatuta: makineria eta ekipo mekanikoa eraikitzeko industrian, makineria eta bestelako nekazaritza-materiala konpontzeko azpiaktibitatean; ibilgailu motordunen, motozikleten eta ziklomotorren salmentan, mantentzean eta konponketan; garraioko beste material batzuen fabrikazioan, itsasontzien eraikuntzan eta konponketan; lehorreko garraioan, tren bidezko garraioan.

Hauek dira okupazio eta lanpostu garrantzitsuenak:

 • Karrozeriaren arloko laguntzailea.
 • Ordezko piezen biltegiko laguntzailea.
 • Beirak ordezteko enpresetako langilea.
Izena:

TMVG0209 (N2) – Ibilgailuen sistema elektriko eta elektronikoen mantentze-lanak.

Maila: 2
 
Iraupena:

520 ordu

LANBIDE-ARLOA / Lanbide-Arloa

IBILGAILUEN GARRAIOA ETA MANTENTZE LANAK / Ibilgailuen Elektromekanika.

KONPETENTZIA OROKORRA

Ibilgailu automobilen, industrialen, motozikleten, nekazaritzako makinen eta herri-lanetako makinen sistema elektriko eta elektronikoetan osagarriak mantentzea eta muntatzea, ezarritako teknikak eta prozedurak aplikatuta, eta eskatutako kalitatea segurtasun-baldintzetan lortuta.

ENTORNO PROFESIONAL

Industriaren sektorean, automobilgintzaren azpisektorean eta, zehazki, azpisektore edo jarduera ekonomiko eta produktibo hauetan dago kokatuta: makineria eta ekipo mekanikoa eraikitzeko industria: makineria eta nekazaritzako beste material bat konpontzeko azpiktibotasuna; ibilgailu motordunen, motozikleten eta ziklomotorren salmenta, mantentzea eta konponketa; egiaztapen- eta diagnosi-ekipoen fabrikazioa, salmenta eta merkaturatzea; mantentze-lan elektromekanikoak egiten diren beste ekoizpen-jarduera batzuk..

Hauek dira okupazio eta lanpostu garrantzitsuenak:

 • Ibilgailuen argiketaria.
 • Automobilgintzako mantentze eta konponketa lanetako elektrikari elektronikoa.
 • Automobileko argiketaria.
 • Ibilgailu industrialen, herri-lanetako makinen eta nekazaritzako makinen arigiketaria.
 • Automozio argiketaria eta/edo elektronikoa, oro har.
Izena:

TMVG0409 (N2) – Motorraren eta haren sistema osagarrien mantentze-lanak.

Maila: 2
 
Iraupena:

520 ordu

LANBIDE-ARLOA / Lanbide-Arloa

IBILGAILUEN GARRAIOA ETA MANTENTZE-LANAK / Ibilgailuen Elektromekanika.

KONPETENTZIA OROKORRA

Motorraren eta haren sistema osagarrien mantentze-lanak egitea automobilen, ibilgailu industrialen, motozikleten, nekazaritzako makineriaren, eraikuntzako eta obra publikoetako makineriaren eta trenetako gurpildun materialaren kasuan, fabrikatzaileak ezarritako teknikak eta prozedurak aplikatuta, eta eskatutako kalitatea lortuta eta segurtasun-baldintzetan.

LANBIDE-INGURUNEA

Automobilen, ibilgailu industrialen, motozikleten, nekazaritzako eta herri-lanetako makineriaren eta trenetako gurpildun materialaren mantentze-lanak eta instalazioa. Motor termikoen mantentze-lan elektromekanikoak egiten diren beste produkzio-sektore batzuk. Ibilgailuak eta osagaiak fabrikatzen dituzten enpresak. Ibilgailuen Azterketa Teknikoa egiten duten enpresak. Ibilgailuen multzoen eta azpimultzoen saiakuntza-laborategiak. Ibilgailuak egiaztatzeko, diagnostikatzeko eta ordezteko ekipoak fabrikatzen dituzten enpresak.

Hauek dira okupazio eta lanostu  garrantzitsuenak:

 • Motorraren eta bere sistema osagarrien mekanikaria automobiletan.
 • Motor-mekanikaria eta ibilgailu industrialen sistema osagarriak.
 • Diesel ekipoen mekanikaria.
 • Ordezko piezak fabrikatzen dituzten enpresetako langilea.
 • Motorren mekanikaria eta motozikleten sistema osagarriak.
 • Motor-mekanikaria eta haren sistema osagarriak nekazaritzako eta herri-lanetako makinerian.
 • Motor-mekanikaria eta haren sisema osagarriak trenetako gurpildun materialetan.
 • Kamioiak eta autobusak doitzeko mekanikariak, oro har.
 • Ibilgailuetako gasolina-motorren mekanikari doitzailea.
 • Diesel motorren mekanikari doitzailea (ibilgailuak).
 • Motorren eta injekzio.ekipoen mekanikari doitzailea (diesela eta gasolina).
 • Automobilaren mekanikari doitzailea, oro har (autoak eta furgonetak).
Izena:

IMAQ0108 (N2) – Industria-ekipoaren mantentze eta muntatze mekanikoa.

Maila: 2
 
Iraupena:

590 ordu

LANBIDE-ARLOA / Lanbide-Arloa

INSTALAZIOA ETA MANTENTZE-LANAK / Makineria eta ekipo industriala.

KONPETENTZIA OROKORRA

Makina eta ekipo industrialak instalatu eta muntatzea plantan, eta mantentzea eta konpontzea kalitate- eta segurtasun-baldintzetan.

LANBIDE-INGURUNEA

Teknikari hori ekoizpen-sektoreetako makineriaren eta ekipo industrialen mantentze-zerbitzuetan integratuko da, eta, ekipo-ondasunen fabrikazioaren sektorean, makineriaren muntaketa egonkor mekanikoaren prozesuetan, muntaketa-prozesuetan eta instalazioko mihiztatze- eta instalatze-prozesuetan eta saldu ondoko zerbitzuetan, bezeroari laguntza teknikoa emanez, organikoki tarteko agintari baten mende betiere. Era berean, ekoizpen-linea automatizatuen mantentzaile gisa integratu ahal izango da, eta horien mantentze-lanez arduratuko da: erauzketa-industriak, industria kimikoa, ura eta energia, metalurgia eta metalezko produktuen fabrikazioa, makineria eta ekipo mekanikoen eraikuntza, ibilgailu automobilen eraikuntza eta muntaia, ehungintza, edizioa eta arte grafikoak, elikagaiak eta edariak, atrakzio-parkeak.

Hauek dira okupazio eta lanpostu garrantzitsuenak:

 • Mantentze-lanetako mekanikaria.
 • Industria-muntatzailea.
 • Linea automatizatuaren mantentzailea.

Izena:

Kualifikazio baxuko gazte langabeak (16-25) aktibatzeko prestakuntza-ekintzak.

Prestakuntza-Ibilbidea

1850 orduko prestakuntza-ibilbide hau oinarrizko konpetentzietan, konpetentzia soziopertsonaletan eta oinarrizko mailako konpetentzia tekniko profesionaletan trebatzean datza, ikasleen garapen pertsonala eta gizarteratzea eta 2. mailako profesionaltasun-ziurtagiriak eskuratzea errazteko.

Helburua:

Ibilbide honen helburua kualifikazio txikiko gazte langabeen enplegagarritasuna eta laneratzea areagotzea da. 1850 orduko iraupena izango dute, lantokiko prestakuntza barne, bi multzotan egituratuta.

Estruktura:

“A BLOKEA”: 900 ordukoa. Gutxienez, 1.mailako ziurtagiri profesional oso bat izango du barne.

“B BLOKEA” 950 ordukoa. Gutxienez, 1.mailako ziurtagiri profesional oso bat izango du barne.

Bloke bakoitzak lanbide-gaitasunak eskuratzeari lotutako prestakuntza izango du, bai eta zeharkako oinarrizko gaitasunak eskuratzeari lotutako prestakuntza ere.

 • ELEKTRIZITATEA ETA ELEKTRONIKA
 • IBILGAILUAK
ELEQ0111 + ELES0208 + modulu partziala IFCT0108 + zeharkako oinarrizko gaitasunak.
Maila: 1
Iraupena: 1850 ordu, bi bloketan: A+B
“A-BLOKEA”: (ELEQ0111+zeharkako oinarrizko gaitasunak+praktikak) – 900 ordu
“B-BLOKEA”: (ELES0208+MP IFCT0108+zeharkako oinarrizko gaitasunak + praktikak) – 950 ordu

ELESQ0111 (N1) – Ekipo elektrikoen eta elektronikoen muntaketako eta mantentze-lanetako laguntzaileak. (370 ordu)

Maila: 1
Iraupena:

370 ordu

LANBIDE-ARLOA / Lanbide-Arloa

ELEKTRIZITATEA ETA ELEKTRONIKA / Ekipo Elektronikoak.

KONPETENTZIA OROKORRA

Eragiketa osagarriak egitea, nagusiaren jarraibideei jarraituz, erabilera eta instalazio desberdinetarako eraikinetako instalazio elektroteknikoak eta telekomunikaziokoak muntatzeko eta mantentzeko lanetan, kasu bakoitzean eskatzen diren teknikak eta prozedurak aplikatuz, kalitate-irizpideak lortuz, segurtasun-baldintzetan eta indarreko araudia betez.

KONPETENTZIA ZEHATZA

MF1559_1 Mihiztatze-eragiketak tresneria elektriko eta elektronikoak muntatzean. (110 ordu)

MF1560_1 Konexio-eragiketak ekipo elektrikoak eta elektronikoak muntatzean. (110 ordu)

MF1561_1 Tresneria elektriko eta elektronikoak mantentzeko eragiketa osagarriak.(150 ordu)

LANBIDE-INGURUNEA

Profesional hori honako jarduera ekonomiko hauetan kokatzen da: produktu informatikoen, elektronikoen eta optikoen fabrikazioa. Material eta ekipo elektrikoen fabrikazioa. Ekipo elektrikoak konpontzea. Ekipo elektronikoak eta optikoak konpontzea.

Hauek dira okupazio eta lanpostu garrantzitsuak:

 • Ekipo elektrikoak eta elektronikoak mihiztatzeko langilea.
 • Osagaien muntatzailea zirkuitu inprimatuko plaketan.
 • Ekipo elektriko eta elektronikoen mantentze-lanetako laguntzailea.
 • Plaken eta ekipo elektriko eta elktronikoen probatzailea/doitzailea.

Zeharkako oinarrizko gaitasunak (400 ordu)

FCOV22 – Gaztelaniako komunikazioa (N2)

Maila: 2
Iraupena:

120 ordu

LANBIDE-ARLOA / Lanbide-Arloa

PRESTAKUNTZA OSAGARRIA / Funtsesko gaitasunak.

KONPETENTZIA OROKORRA

Ahozko eta idatzizko ekoizpenak ulertzea, hainbat gizarte- eta kultura-testuingurutan behar bezala adierazi eta elkarreragin ahal izatea, eta hizkuntza erabiltzea ezagutza eraikitzeko, errealitatea ulertzeko eta pentsamendua, emozioak eta jokabidea autorregulatzeko.

EDUKIAK
 1. Komunikazioa eta hitzkuntza.
 2. Gaztelaniako erabilararen oinarrizko printzipioak.
 3. Ahozko produkzioak.
 4. Idatzizko produkzioak.
 5. Informazioaren bilaketa, tratamendu eta aurkezpen teknikak.

FCOV23 – Matematika konpetentzia (N2)

Maila: 2
Iraupena:

120 ordu

LANBIDE-ARLOA / Lanbide-Arloa

PRESTAKUNTZA OSAGARRIA / Funtsesko gaitasunak.

KONPETENTZIA OROKORRA

Errealitatean dauden elementu matematikoak identifikatzea eta arrazonamendu matematikoa aplikatzea eguneroko bizitzarekin lotutako problemak ebazteko, zenbakiak eta haien
Oinarrizko eragiketak, neurriak, geometria, aljebra eta datuen analisia.

EDUKIAK
 1. Zenbakiak erabiltzea problemak ebazteko.
 2. Arazoak konpontzeko neurriak erabiltzea.
 3. Problemak ebaztean geometria aplikatzea.
 4. Aljebra aplikatzea problemak ebaztean.
 5. Problemak ebazteko datuen analisia, estatistika eta probabilitatea aplikatzea.
 6. inarrizko gaitasun digitalak (N1)
FCOO0009OV Gizarte eta Lan-Trebetasunak lanpostuan

Prestakuntza osagarria – LAN ORIENTAZIOA

Maila: 0
Iraupena:

120 ordu

LANBIDE-ARLOA / Lanbide-Arloa

LAN ORIENTAZIOA / Prestakuntza Osagarria.

KONPETENTZIA OROKORRA

Behar diren erantzukizun-, ekimen- eta autonomia-gaitasunak eskuratzea, eremu pertsonalean, sozialean eta lanekoan horiek indartzeko.

EDUKIAK
 1. Enplegurako oinarrizko trebetasun soziolaboralak.
 2. Komunikazioa lan-ingurunean.
 3. Emozioen kudeaketa lan-ingurunean.
 4. Bezeroarenganako orientazioa lan-ingurunean.
 5. Nola sartu kide aktibo gisa lan-talde batean.
FCOO0001OV Lanari zuzendutako gaitasun Giza-Pertsonalak

Prestakuntza osagarria – LAN ORIENTAZIOA

Maila: 0
Iraupena:

40 ordu

LANBIDE-ARLOA / Lanbide-Arloa

LAN ORIENTAZIOA / Prestakuntza Osagarria.

KONPETENTZIA OROKORRA

Lanerako beharrezkoak diren konpetentzia giza-pertsonaletarako gaitasuna lantzea.

EDUKIAK
 1. Komunikatzeko trabetasunak.
 2. Gatazken konponketa eta talde-lana.
 3. Ahalduntzea eta parte-hartze soziala.
 4. bizitzan zeharreko ikaskuntza.
 5. Ekimena eta enpresa-kulturara egokitzea.
 6. Modulu osagarria: norberaren konpetentzien autodiagnostikoa.

Lan-Zentroetako Praktikak (130 ordu)

EDUKIAK
 1. Osagai elektronikoak mihiztatzea eta muntatzea.
 2. Ekipo elektriko eta elektronikoetan konexionatzea eta konektatzea.
 3. Ekipo elektriko edo elektroniko bat muntatzea eta desmuntatzea.
 4. Tresneria elektrikoan elementuak ordeztea.
 5. Lantokian integratzea eta komunikatzea.
ELES0208 (N1) – Ekaikinetako instalazio elektroteknikoak eta telekomunikazioak muntatzeko laguntzaileak. (330 ordu).
Maila: 1
Iraupena:

330 horas

LANBIDE ARLOA / Lanbide Arloa

ELEKTRIZITATEA ETA ELEKTRONIKA / Telekomunikazio-Instalazioak.

KONPETENTZIA OROKORRA

Eragiketa osagarriak egitea, nagusiaren jarraibideei jarraituz, erabilera eta instalazio desberdinetarako eraikinetako instalazio elektroteknikoak eta telekomunikaziokoak muntatzeko eta mantentzeko lanetan, kasu bakoitzean eskatzen diren teknikak eta prozedurak aplikatuz, kalitate-irizpideak lortuz, segurtasun-baldintzetan eta indarreko araudia betez.

KONPETENTZIA ZEHATZA

MF0816_1 Eraikinetan behe-tentsioko instalazio elektrikoak eta domotikoak muntatzeko eragiketak. (150 ordu)

MF0817_1 Telekomunikazio-instalazioak muntatzeko eragiketak. (180 ordu)

LANBIDE-INGURUNEA

Profesional hori sektore elektrikoan dago, muntaketa eta mantentze-lanen azpisektorean, honako jarduera ekonomiko-produktibo hauetan:

Instalazio elektroteknikoak eta telekomunikaziokoak muntatzea eta mantentzea etxebizitza-eraikinetan, edo instalazio elektroteknikoak eta telekomunikaziokoak bulego-eraikinetan, edo telekomunikaziokoak merkataritza-eraikinetan, edo instalazio elektroteknikoak eta telekomunikaziokoak eraikin industrial.

Honako hauek dira okupazio eta lanpostu garrantzitsuenak;

 • Komunikazio-ekipoen eta sistemen instalatzailearen laguntzailea.
 • Telefono-instalazioen instalatzaile konpontzailearen laguntzailea.
 • Ekipo telefoniko eta telegrafikoen instalatzailearen eta konpontzailearen laguntzailea.
 • Antena hartzaileen/telebista sateliteen muntatzailearen laguntzailea.
 • Behe-tentsioko instalazio elektrikoetako langilea.
 • Energia elektrikoa ekoizteko eta banatzeko industria peoia.

Partziala IFCT0108 (N1) – Osagai informatikoak muntatzeko laguntzaileak (MF1207_1) 130 ordu.

Maila: 1
Iraupena:

130 ordu

LANBIDE-ARLOA / Lanbide-Arloa

INFORMATIKA ETA KOMUNIKAZIOAK / Sistemak eta telematika.

KONPETENTZIA OROKORRA

Ekipo mikroinformatikoak eta periferikoak muntatzeko eta mantentzeko eragiketa osagarriak egitea, arduradun baten ikuskaritzapean, kalitate-irizpideak aplikatuta eta segurtasun-baldintzetan jardunez, ezarritako jarraibide eta prozedurei jarraikiz.

LANBIDE-INGURUNEA

Batez ere zerbitzuen sektorean kokatzen da, batez ere enpresa mota hauetan: edozein tamainatako enpresak edo erakundeak, sugestiorako sistema informatikoak erabiltzen dituztenak eta edozein ekoizpen-sektoretan kokatuta egon daitezkeenak. Mikroinformatikako ekipoak eta zerbitzuak merkaturatzen, muntatzen, mantentzen eta konpontzen dituzten enpresak. Laguntza tekniko mikroinformatikoko zerbitzuak ematen dituzten enpresak. Administrazio publikoetan, erakundearen euskarri informatikoaren barruan.

Hauek dira okupazio eta lanpostu garrantzitsuenak:

 • Ekipo Informatikoak muntatzeko langilea.
 • Sistema mikroinformatikoen mantentze-lanetako langilea.

Zeharkako oinarrizko gaitasunak

FCOV00050V – 1.mailako ZP aurreko funtsezko gaitasunak (N2) 90 ordu

Maila: 0
Iraupena:

90 ordu

LANBIDE-ARLOA / Lanbide-Arloa

PRESTAKUNTZA OSAGARRIA / Funtsesko gaitasunak.

KONPETENTZIA OROKORRA

Ahozko eta idatzizko ekoizpenak ulertzea, hainbat gizarte- eta kultura-testuingurutan behar bezala adierazi eta elkarreragin ahal izatea, eta hizkuntza erabiltzea ezagutza eraikitzeko, errealitatea ulertzeko eta pentsamendua, emozioak eta jokabidea autorregulatzeko.

EDUKIAK
 1. Matematikarako gaitasuna.
 2. Gaztelaniaren gaitasuna.
 3. Gaitasun digitala.
FCOO0010OV – Gaitasun pertsonal eta profesionaletan trebatzea (N1) 90 ordu
Maila: 1
Iraupena:

90 ordu

LANBIDE-ARLOA / Lanbide-Arloa

PRESTAKUNTZA OSAGARRIA / Funtsesko gaitasunak.

KONPETENTZIA OROKORRA

Parte-hartzaileek gaitasun pertsonalak eta sozio-laboralak garatu eta bultzatuko dituzte, beren eguneroko jardunean, jardun pertsonalean eta profesionalean eragin dezaten, eta enplegurako prestakuntza edo beste mota batekoa, eta, beraz, enplegagarritasuna hobetzen duena.

EDUKIAK
 1. Prestakuntza bilatzea eta ulertzea.
 2. Gaitasun pertsonalak: ikasteko ahalmena garatzea.
 3. Gizarte- eta lan-gaitasunak: enplegagarritasunerako estrategiak.

IFCT – Oinarrizko gaitasun digitalak (N1) 90 ordu

Maila: 1
Iraupena:

90 ordu

LANBIDE-ARLOA / Lanbide-Arloa

INFORMATIKA ETA KOMUNIKAZIOAK / Sistemak eta telematika.

KONPETENTZIA OROKORRA

Oinarrizko gaitasun digitalak eskuratzea, Teknologia digitalei lotutako aukera berriak Europako Parlamentuaren eta  Kontseiluaren 2006/962/EE Gomendioa, Etengabeko  ikaskuntzarako funtsezko gaitasunak.

EDUKIAK
 1. Sistema eragilearen oinarrizko erabilera.
 2. Informazioaren tratamendua.
 3. Komunikazioa.
 4. Edukiaren sorkuntza.
 5. Segurtasuna.
 6. Arazoen konponbidea.
 7. Arazoak konpontzeko neurriak erabiltzea.

Lan-Zentroetako Praktikak (210 ordu)

EDUKIAK
 1. Instalazio elektrikoetako eta domokiteketako elementuen eta mekanismoen muntaketa eta mekanizazioa.
 2. Instalzio elektrikoen eta domotikoen elementuen konponketa eta ordezkapena.
 3. Antena, telefonia eta komunikazio-instalazioen muntaketa.
 4. Sarbideak kontrolatzeko instalazioen muntaketa eta mantentze-lanak.
 5. integrazioa eta komunikazioa lantokian.
TMVG0109 + TMVL0109 + 1.ZParen aurreko prestakuntza: (ELE + FME)  + Zeharkako oinarriko gaitasunak.
Maila: 1
Iraupena: 1850 ordu, bi bloketan: A+B
“A-BLOKEA”: (TMVG0109+ELEE00020V+zeharkako oinarrizko gaitasunak+praktikak) – 900 ordu
“B-BLOKEA”: (TMVL0109+FMEH0012OV+zeharkako oinarrizko gaitasunak + praktikak) – 950 ordu

TMVG0109 (N1) – Ibilgailuen elektromekanikako mantentze-lanetako laguntzaileak. (270 ordu)

Maila: 1
Iraupena:

270 ordu

LANBIDE-ARLOA / Lanbide-Arloa

IBILGAILUEN GARRAIOA ETA MANTENTZE-LANAK / Ibilgailuen Elektromekanika.

KONPETENTZIA OROKORRA

Elektromekanikaren arloan mantentze-lan osagarriak egitea, zehaztapen teknikoak betez, segurtasun-baldintzetan eta goi-mailako teknikari batek gainbegiratuta.

KONPETENTZIA ZEHATZA

MF0620_1 Oinarrizko mekanizazioa. (90 ordu).

MF0623_1 Ibilgailuen mekanikako oinarrizko teknikak. (90 ordu).

MF0624_1 Ibailgailuen elektrizitateko oinarrizko teknikak.(90 ordu).

LANBIDE-INGURUNEA

Profesional hori industriaren sektorean, automobilgintzaren azpisektorean eta, zehazki, jarduera ekonomiko eta produktibo hauetan kokatzen da: makineria eta ekipo mekanikoa eraikitzeko industria, makineria eta bestelako nekazaritzako materiala konpontzeko azpiaktibitatea; ibilgailu motordunen, motozikleten eta ziklomotorren salmenta, mantentze eta konponketa; garraioko beste material baten fabrikazioa, itsasontziak eraikitzeko eta konpontzeko azpiaktibitatea; lehorreko garraioa, tren bidez garraiatzeko azpiaktibitatea.

Hauek dira okupazio eta lanpostu garrantzitsuenak:

 • Ibilgailuen elektromkenikaren arloko laguntzailea.
 • Ordezko piezen biltegiko laguntzilea.

1.mailako ZP aurreko prestakuntza modulua; ELEE00020V arloa

Maila: 1
Iraupena:

160 ordu

LANBIDE-ARLOA / Lanbide-Arloa

ELEKTRIZITATEA ETA ELEKTRONIKA / Etxebizitzaren oinarrizko elektrizitatea.

Zeharkako oinarrizko gaitasunak (310 ordu)

FCOV22 – Gaztelaniako komunikazioa (N2). 90 ordu.

Maila: 2
Iraupena:

90 ordu

LANBIDE-ARLOA / Lanbide-Arloa

PRESTAKUNTZA OSAGARRIA / Funtsesko gaitasunak.

KONPETENTZIA OROKORRA

Ahozko eta idatzizko ekoizpenak ulertzea, hainbat gizarte- eta kultura-testuingurutan behar bezala adierazi eta elkarreragin ahal izatea, eta hizkuntza erabiltzea ezagutza eraikitzeko, errealitatea ulertzeko eta pentsamendua, emozioak eta jokabidea autorregulatzeko.

EDUKIAK
 1. Komunikazioa eta hitzkuntza.
 2. Gaztelaniako erabilararen oinarrizko printzipioak.
 3. Ahozko produkzioak.
 4. Idatzizko produkzioak.
 5. Informazioaren bilaketa, tratamendu eta aurkezpen teknikak.

FCOV23 – Matematika konpetentzia (N2). 90 ordu.

Maila: 2
Iraupena:

90 ordu

LANBIDE-ARLOA / Lanbide-Arloa

PRESTAKUNTZA OSAGARRIA / Funtsesko gaitasunak.

KONPETENTZIA OROKORRA

Errealitatean dauden elementu matematikoak identifikatzea eta arrazonamendu matematikoa aplikatzea eguneroko bizitzarekin lotutako problemak ebazteko, zenbakiak eta haien
Oinarrizko eragiketak, neurriak, geometria, aljebra eta datuen analisia.

EDUKIAK
 1. Zenbakiak erabiltzea problemak ebazteko.
 2. Arazoak konpontzeko neurriak erabiltzea.
 3. Problemak ebaztean geometria aplikatzea.
 4. Aljebra aplikatzea problemak ebaztean.
 5. Problemak ebazteko datuen analisia, estatistika eta probabilitatea aplikatzea.
 6. inarrizko gaitasun digitalak (N1)
FCOO0009OV Gizarte eta Lan-Trebetasunak lanpostuan (90 ordu)

Prestakuntza osagarria – LAN ORIENTAZIOA

Maila: 0
Iraupena:

900 ordu

LANBIDE-ARLOA / Lanbide-Arloa

LAN ORIENTAZIOA / Prestakuntza Osagarria.

KONPETENTZIA OROKORRA

Behar diren erantzukizun-, ekimen- eta autonomia-gaitasunak eskuratzea, eremu pertsonalean, sozialean eta lanekoan horiek indartzeko.

EDUKIAK
 1. Enplegurako oinarrizko trebetasun soziolaboralak.
 2. Komunikazioa lan-ingurunean.
 3. Emozioen kudeaketa lan-ingurunean.
 4. Bezeroarenganako orientazioa lan-ingurunean.
 5. Nola sartu kide aktibo gisa lan-talde batean.
FCOO0001OV Lanari zuzendutako gaitasun Giza-Pertsonalak (40 ordu)

Prestakuntza osagarria – LAN ORIENTAZIOA

Maila: 0
Iraupena:

40 ordu

LANBIDE-ARLOA / Lanbide-Arloa

LAN ORIENTAZIOA / Prestakuntza Osagarria.

KONPETENTZIA OROKORRA

Lanerako beharrezkoak diren konpetentzia giza-pertsonaletarako gaitasuna lantzea.

EDUKIAK
 1. Komunikatzeko trabetasunak.
 2. Gatazken konponketa eta talde-lana.
 3. Ahalduntzea eta parte-hartze soziala.
 4. bizitzan zeharreko ikaskuntza.
 5. Ekimena eta enpresa-kulturara egokitzea.
 6. Modulu osagarria: norberaren konpetentzien autodiagnostikoa.

Lan-Zentroetako Praktikak (160 ordu)

EDUKIAK
 1. Bezeroei arreta emateko prozesuetan parte hartzea.
 2. Biltegia kudeatzea.
 3. Integrazioa eta komunikazioa lantokian.

TMVL0109 (N1) – Ibilgailuen karrozerien mantentze-lanetako laguntzaileak. (270 ordu)

Maila: 1
Iraupena:

270 ordu

LANBIDE-ARLOA / Lanbide-Arloa

IBILGAILUEN GARRAIOA ETA MANTENTZE-LANAK / Ibilgailuen karrozeria.

KONPETENTZIA OROKORRA

Karrozeria-arloko mantentze-lan osagarriak egitea, zehaztapen teknikoak betez, segurtasun-baldintzetan eta goi-mailako teknikari batek gainbegiratuta.

KONPETENTZIA ZEHATZA

MF0620_1 Oinarrizko mekanizazioa. (90 ordu).

MF0621_1 Elementu mugigarriak ordezteko oinarrizko teknikak. (90 ordu).

MF0622_1 Gainazalak prestatzeko ordezteko oinarrizko teknikak. (90 ordu).

LANBIDE-INGURUNEA

Profesional hori industriaren sektorean, automobilgintzaren azpisektorean eta, zehazki, honako jarduera ekonomiko-produktibo hauetan dago kokatuta: makineria eta ekipo mekanikoa eraikitzeko industrian, makineria eta bestelako nekazaritza-materiala konpontzeko azpiaktibitatean; ibilgailu motordunen, motozikleten eta ziklomotorren salmentan, mantentzean eta konponketan; garraioko beste material batzuen fabrikazioan, itsasontzien eraikuntzan eta konponketan; lehorreko garraioan, tren bidezko garraioan.

Hauek dira okupazio eta lanpostu garrantzitsuenak:

 • Karrozeriaren arloko laguntzailea.
 • Ordezko piezen biltegiko laguntzailea.
 • Beirak ordezteko enpresetako langilea.

1.mailako ZP aurreko prestakuntza-modulua: FMEH0012OV arloa.

Maila: 1
Iraupena: 160 ordu
LANBIDE-ARLOA / Lanbide-Arloa

FABRIKAZIO MEKANIKOA / Fabrikazio Mekanikoa.

Zeharkako oinarrizko gaitasunak

FCOV00050V – 1.mailako ZP aurreko funtsezko gaitasunak (N2) 100 ordu

Maila: 0
Iraupena:

100 ordu

LANBIDE-ARLOA / Lanbide-Arloa

PRESTAKUNTZA OSAGARRIA / Funtsesko gaitasunak.

KONPETENTZIA OROKORRA

Ahozko eta idatzizko ekoizpenak ulertzea, hainbat gizarte- eta kultura-testuingurutan behar bezala adierazi eta elkarreragin ahal izatea, eta hizkuntza erabiltzea ezagutza eraikitzeko, errealitatea ulertzeko eta pentsamendua, emozioak eta jokabidea autorregulatzeko.

EDUKIAK
 1. Matematikarako gaitasuna.
 2. Gaztelaniaren gaitasuna.
 3. Gaitasun digitala.
FCOO0010OV – Gaitasun pertsonal eta profesionaletan trebatzea (N1) 100 ordu
Maila: 1
Iraupena:

100 ordu

LANBIDE-ARLOA / Lanbide-Arloa

PRESTAKUNTZA OSAGARRIA / Funtsesko gaitasunak.

KONPETENTZIA OROKORRA

Parte-hartzaileek gaitasun pertsonalak eta sozio-laboralak garatu eta bultzatuko dituzte, beren eguneroko jardunean, jardun pertsonalean eta profesionalean eragin dezaten, eta enplegurako prestakuntza edo beste mota batekoa, eta, beraz, enplegagarritasuna hobetzen duena.

EDUKIAK
 1. Prestakuntza bilatzea eta ulertzea.
 2. Gaitasun pertsonalak: ikasteko ahalmena garatzea.
 3. Gizarte- eta lan-gaitasunak: enplegagarritasunerako estrategiak.

IFCT – Oinarrizko gaitasun digitalak (N1) 100 ordu

Maila: 1
Iraupena:

100 ordu

LANBIDE-ARLOA / Lanbide-Arloa

INFORMATIKA ETA KOMUNIKAZIOAK / Sistemak eta telematika.

KONPETENTZIA OROKORRA

Oinarrizko gaitasun digitalak eskuratzea, Teknologia digitalei lotutako aukera berriak Europako Parlamentuaren eta  Kontseiluaren 2006/962/EE Gomendioa, Etengabeko  ikaskuntzarako funtsezko gaitasunak.

EDUKIAK
 1. Sistema eragilearen oinarrizko erabilera.
 2. Informazioaren tratamendua.
 3. Komunikazioa.
 4. Edukiaren sorkuntza.
 5. Segurtasuna.
 6. Arazoen konponbidea.
 7. Arazoak konpontzeko neurriak erabiltzea.

Lan-Zentroetako Praktikak (220 ordu)

EDUKIAK
 1. Lantokian integratzea eta komunikatzea.
 2. Bezeroari arreta emateko prozesuetan parte hartzea.
 3. Biltegiaren kudeaketa.

 

HARREMANA

IRAKASLE TALDEA

JOXERRA

KOORDINATZAILEA

jisasa@ortzadar.net

943·287·599 Ext 3

669·702·859

Martutene

ESTHER

LANBIDE GESTIOA

943·287·599 Ext 4

eferrari@ortzadar.net

JON

ELEKTRIZITATEA

ETA ELEKTRONIKA

jgaldeano@ortzadar.net

IÑAKI

IBILGAILUEN

MANTENUA

igurutzealde@ortzadar.net

EKAIN

INFORMATIKA

TICs

esusperregi@ortzadar.net